Plán BOZP.info - Zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb.

Co je plán BOZP?

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále pouze plán BOZP) je dokument, ve kterém jsou popsána opatření pro zajištění bezpečné a a zdraví neohrožující práce. V plánu jsou uvedena potřebná opatření prováděná při realizaci stavby z hlediska časové potřeby i způsobu provedení prací pro zajištění BOZP.

Obsah plánu BOZP

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný naší společností obsahuje kapitoly:
  • základní informace o akci a o účastnících výstavby,
  • stanovení povinností a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby,
  • stanovení způsobu zajištění staveniště a evidence osob na staveništi,
  • základní dopravně-provozní předpisy v lokalitě stavby,
  • vymezení činností, rozsahu prací a stanovení odpovědností v souladu se zajištěním BOZP
  • způsob zajištění BOZP a požární ochrany na staveništi
  • stanovení způsobu ohlašování mimořádných událostí na staveništi
  • stanovení způsobu ověřování způsobilosti pracovníků na staveništi
  • požadavky na zajištění BOZP při udržovacích pracích
  • přehled právních předpisů vztahujících se k dané stavbě

Kdo jej zajišťuje?

Dle zákona 309/2006 Sb., § 15 je zajištění zpracování plánu BOZP povinností zadavatele stavby. Ten je u staveb zákonem definovaného rozsahu (viz schema níže) povinen určit koordinátora BOZP při přípravě stavby. Ten zajistí ve spolupráci se zpracovatelem projektové dokumentace stavby zpracování plánu BOZP.

Obvyklým postupem je delegování zpracování plánu BOZP zadavatelem stavby na zpracovatele projektové dokumentace stavby. Ten pak přikládá plán BOZP k projektové dokumentaci.

Schema zobrazující v kterých případech je zadavatel stavby povinen zajistit plán BOZP:

Schema převzato ze stránek www.bozpinfo.cz.